In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw NVM-makelaar en de NVM omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door NVM-makelaars vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning

Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

· uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

· de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk

· de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan

· de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde

· foto’s en video’s van de woning

· de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht

· wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum

· overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt

U bent op zoek naar een andere woning

Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

· uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

· het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen

· gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk

· uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling

· wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum

· overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar

Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door een NVM-makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

· uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

· gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum

· de reden van koop of huur

· uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling

· gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs

· overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt

· Waar gebruiken NVM-makelaars deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

Uw NVM-makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

· om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures

· om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)

· voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren

· voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw makelaarskantoor.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar

De NVM-makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

· voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht

· voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren

NVM-uitwisselingssysteem

De systemen van uw NVM-makelaar zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over de NVM

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?

Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?

De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens

NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

· taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen

· validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten

· gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes

· het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt

· universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden

· niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw NVM-makelaar en de NVM zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Aangezien de NVM geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan uw makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Uw NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw eigen NVM-makelaar.

Klachten?

Mocht u er met uw NVM-makelaar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen.

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Ze zijn in werking getreden op 1 september 2018.

 
Artikel 1         Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die
een particuliere klant verleent aan een makelaar in onroerende zaken.

Artikel 2         Wat betekenen bepaalde begrippen?

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Particuliere klant: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument).
 2. Makelaar: een bij de NVM aangesloten makelaar of taxateur dan wel het bedrijf van een bij de NVM aangesloten makelaar of taxateur. Een taxateur doet ander werk dan een makelaar. Een makelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever. Een taxateur is juist onpartijdig. Zijn werk is het schatten van en schriftelijk rapporteren over de waarde van onroerende zaken. Omdat taxateurs zich ook aan deze voorwaarden moeten houden, wordt met ‘makelaar’ ook ‘taxateur’ bedoeld voor zover de aard van de bepalingen zich daar niet tegen verzet.
 3. Loon: de vergoeding die de consument aan de makelaar betaalt voor zijn dienstverlening exclusief bijkomende kosten. Loon wordt in de praktijk vaak ‘courtage’ of ‘honorarium’ genoemd.
 4. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.
Artikel 3         Hoe regelen de makelaar en u de opdracht?
 1. De makelaar legt de opdracht schriftelijk vast. Daarbij geeft hij aan dat deze algemene voorwaarden van kracht zijn.
 2. De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Geeft u de makelaar later opdracht om andere of aanvullende diensten uit te voeren? Dan bevestigt de makelaar dit schriftelijk aan u, inclusief de prijsafspraken voor deze dienstverlening. De makelaar kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden.
 3. Het loon en de kosten in de opdracht zijn inclusief BTW.
 4. Als u het aanbod van de makelaar aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet de makelaar kunnen aantonen dat u het aanbod heeft aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft u de makelaar niets te betalen.
 5. U ontvangt deze algemene voorwaarden bij het aanbod van de makelaar.
Artikel 4         Heeft u bedenktijd?
 1. In sommige gevallen heeft u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen waarin u van de opdracht af kunt zien. In de opdracht staat of u wel of geen bedenktijd heeft.
 2. Heeft u volgens de wet recht op bedenktijd en heeft de makelaar u daar niet over geïnformeerd? Dan wordt de bedenktijd verlengd tot maximaal één jaar nadat u de opdracht gegeven heeft. Ontvangt u de informatie later alsnog? Dan krijgt u op dat moment alsnog een bedenktijd van veertien dagen.
 3. Wilt u de opdracht binnen de bedenktijd ontbinden? Dan moet u dat binnen de bedenktijd schriftelijk aan de makelaar melden. U kunt daarvoor een door de makelaar verstrekt formulier gebruiken.
Artikel 5         Welke verplichtingen heeft de makelaar?
 1. De makelaar voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit. Hij behartigt hierbij uw belangen.
 2. De makelaar houdt u regelmatig op de hoogte van de vorderingen.
 3. De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 4. De makelaar houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen.
 5. De makelaar mag niet voor de verkoper én koper van hetzelfde object optreden. De makelaar mag ook niet voor de huurder en de verhuurder van hetzelfde object optreden. In zo’n geval moet de makelaar zo snel mogelijk met zijn opdrachtgevers overleggen en één van de opdrachten opschorten of beëindigen (zie artikel 15).
 6. De makelaar mag niet namens u een overeenkomst sluiten, tenzij u hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven.
Artikel 6         Welke verplichtingen heeft u?
 1. U geeft de makelaar alle informatie die hij nodig heeft om de opdracht uit te voeren.
 2. Tenzij u schriftelijk iets anders afspreekt, mag u geen activiteiten ontplooien die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen hinderen. U mag bijvoorbeeld geen gebruik maken van een andere makelaar.
 3. U stelt de makelaar in staat zijn verplichtingen in het kader van de WWFT en eventuele andere wettelijke verplichtingen te vervullen.
 4. Als uw pand of perceel verkocht is en de koper een beroep doet op een
  ontbindende of opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst of op ontbinding
  binnen de wettelijke bedenktijd, moet u dit direct schriftelijk aan de makelaar melden.
Artikel 7         Welke werkzaamheden voert de makelaar uit?
 1. De makelaar voert voor het afgesproken loon de werkzaamheden uit die nodig zijn voor de vervulling van de opdracht. De opdracht betreft ofwel bemiddeling ofwel taxeren ofwel het verrichten van andere dienstverlening.
 2. Alle voor het loon afgesproken werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd.
 3. Als sprake is van een opdracht tot bemiddeling, omvat de opdracht altijd de volgende werkzaamheden:

-            het beoordelen van de waarde van de onroerende zaak;

-            het geven van advies over (het voeren van) de onderhandelingen;

-            het voeren van onderhandelingen.

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen omvat de opdracht tot bemiddeling daarnaast ten minste de volgende werkzaamheden:

-        het uitvoeren van de benodigde promotionele activiteiten en het verzorgen van het benodigde promotiemateriaal;

-        Informatie verzamelen en opvragen over juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten betreffende de onroerende zaak en hierover zo nodig informeren;

-        het helpen bij het verkrijgen van een energielabel of energieprestatiecertificaat;

-        het verzorgen en begeleiden van bezichtigingen;

-        advies geven over en het opstellen van de (koop- of huur)overeenkomst;

-        het begeleiden bij de afwikkeling van de (ver)koop en (ver)huur.

 Artikel 8         Welke bijzondere regels gelden bij een taxatie?
 1. Een taxatie van een onroerende zaak is het schatten van de marktwaarde en het in een gangbaar modelrapport vastleggen van die waarde. U kunt een taxatie bijvoorbeeld nodig hebben voor het aanvragen van een hypotheek.
 2. Een taxatie wordt door een geregistreerde taxateur in persoon verricht. Aan een taxatierapport moet in het economisch en maatschappelijk verkeer vertrouwen ontleend kunnen worden. Een taxatie is dus wezenlijk anders dan een door een makelaar afgegeven waardebepaling zoals bedoeld in artikel 7.
 1. Het taxatierapport bevat het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Het taxatierapport is niet bedoeld om gebruikt te worden voor andere doeleinden.
 2. Als bij een opdracht meerdere taxateurs zijn betrokken, dan maken zij gezamenlijk een taxatierapport. Als zij het niet eens worden over de inhoud van het taxatierapport, dan treden zij met u in overleg. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kunnen zij een extra taxateur inschakelen om tot een taxatierapport te komen of brengen zij een taxatierapport uit waarin zij hun eigen bevindingen weergeven.
 3. Indien meerdere taxateurs de opdracht hebben uitgevoerd, ontvangt u van ieder van hen een rekening voor hun loon en kosten, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt.
Artikel 9         Wanneer heeft de makelaar de opdracht vervuld?
 1. Tenzij u iets anders heeft afgesproken geldt het volgende:

-       De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de afgesproken prestatie is geleverd.

-       Bij een opdracht tot bemiddeling is de opdracht vervuld als de koop- of huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend. De makelaar moet u dan nog wel bij de afwikkeling begeleiden.

-       Een opdracht tot bemiddeling is ook vervuld als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt die niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten. Als u als koper of als huurder opdracht heeft gegeven en u iets koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft, dan is de opdracht niet vervuld.

 1. Bij koop- of huurovereenkomsten waarin opschortende of ontbindende voorwaarden staan (de wettelijke bedenktijd daaronder begrepen), is de opdracht pas vervuld als de opschortende voorwaarden zijn vervuld en partijen geen beroep meer kunnen doen op een ontbindende voorwaarde.
Artikel 10       Hoe wordt het loon berekend?
 1. U spreekt met de makelaar vooraf af hoe het loon wordt berekend. Gaat het bijvoorbeeld om een percentage van de koopsom, een vast totaalbedrag of om uurloon? Dit legt u vast in de opdracht.
 2. Tenzij anders is afgesproken is de koopsom het bedrag dat de koper aan verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten.
 3. Voor meer bijzondere gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan:

Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW.

Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW.

Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.

 1. Als het loon over de huursom wordt berekend, wordt onder huursom verstaan: het bedrag dat de huurder per maand aan huur betaalt (inclusief eventueel mee-verhuurde roerende zaken). U betaalt het loon dan over een bedrag van 12 x de maandhuur. Eventuele kortingen op de huurprijs tellen niet mee bij de berekening van het loon. Dit geldt tenzij u iets anders heeft afgesproken.
 2. Het loon voor een taxatie mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de getaxeerde (markt)waarde.
Artikel 11       Welke kosten brengt de makelaar in rekening?

Naast loon kan de makelaar ook kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld voor advertenties. Hij brengt die kosten alleen in rekening als u hiermee vooraf heeft ingestemd. Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 Artikel 12       Wanneer heeft de makelaar recht op het loon en gemaakte kosten?
 1. Tenzij anders afgesproken:
  1. heeft de makelaar pas recht op loon als de opdracht is vervuld. De kosten betaalt u nadat ze door de makelaar zijn gemaakt.
  2. betaalt u bij een bemiddelingsopdracht voor verkoop of koop het loon pas tijdens de eigendomsoverdracht bij de notaris.
  3. hoeft u geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering.
 2. Voordat u moet betalen stuurt de makelaar u een gespecificeerde factuur met een redelijke betalingstermijn.
 3. Is de opdracht verstrekt door meer dan één persoon? Dan is ieder van u hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het loon en de kosten.
Artikel 13       Wat doet de makelaar als u niet op tijd betaalt?
 1. Als u niet op tijd betaalt, stuurt de makelaar een betalingsherinnering. U krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen twee weken na ontvangst van de herinnering te betalen.
 2. Betaalt u niet binnen deze twee weken? Dan bent u in verzuim en mag de makelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 3. Na de genoemde twee weken mag de makelaar het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld incassokosten) zijn dan voor uw rekening, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist. Er zijn wel wettelijke grenzen aan de hoogte van deze kosten.
Artikel 14       Kunt u de opdracht intrekken?
 1. U mag de opdracht altijd intrekken, bij voorkeur schriftelijk. Hierbij geldt geen opzegtermijn.
 2. Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht ook alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken.
 3. De makelaar heeft bij intrekking recht op vergoeding van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt. De makelaar heeft geen recht op een deel van het loon, tenzij in de opdracht iets anders is afgesproken of dat voortvloeit uit artikel 19.
 4. U bent niet verplicht om eventuele schade te vergoeden die de makelaar door de intrekking lijdt.
Artikel 15       Kan de makelaar de opdracht teruggeven?
 1. De makelaar kan de opdracht alleen teruggeven als hij daar gewichtige redenen voor heeft. Een gewichtige reden is in ieder geval:

-           Wanneer een makelaar anders voor zowel koper als verkoper (of voor zowel huurder als verhuurder) zou werken (zie artikel 5 lid 5); of

-           Een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en u.

De makelaar geeft schriftelijk aan als hij de opdracht teruggeeft.

 1. U hoeft de makelaar geen loon te betalen als hij de opdracht teruggeeft. Dat kan anders zijn als artikel 19 van toepassing is. Gemaakte kosten (voor zover afgesproken) moet u wel betalen, tenzij dit onredelijk is.
Artikel 16       Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt?

Het kan zijn dat de opdracht tot bemiddeling is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is

getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden (inclusief de wettelijke bedenktijd)

zijn uitgewerkt. Maar als een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de

koop- of huurovereenkomst toch niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur)

bewoning van de verhuurde woning. In zo’n geval heeft de makelaar recht op het

afgesproken loon, tenzij u aannemelijk maakt dat de makelaar tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt.

Artikel 17       Wat gebeurt er als de onroerende zaak aan een van de eigenaren, de partner of een derde wordt toebedeeld?

In sommige gevallen wordt een woning (of ander object) toebedeeld aan een van de
eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de bemiddelingsopdracht tot verkoop nog loopt.
De opdracht eindigt daardoor. Als is afgesproken dat het loon van de makelaar
afhankelijk is van de verkoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van de
waarde van de toebedeling. Als bijvoorbeeld bij een echtscheiding (beide partners bezitten
50% van het huis) een van de partners zijn of haar deel aan de ander toebedeelt, wordt de
vergoeding berekend over 50% van de waarde van het huis. Dit principe geldt ook als de
eigenaar een deel van het huis aan een derde schenkt. De makelaar en u kunnen andere afspraken maken over hoe het loon berekend wordt bij toedeling.

Artikel 18       Wat gebeurt er als u overlijdt?
 1. Als u de enige opdrachtgever bent, eindigt de opdracht als u overlijdt, tenzij uw erfgenamen de opdracht willen handhaven.
 2. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van u overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
 3. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, zijn de artikelen 14 lid 3 en lid 4 van toepassing.
Artikel 19 Kan het zijn dat u na beeindiging van de opdracht de makelaar toch nog loon moet betalen?
 1. Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt, geldt het volgende. U moet de makelaar loon betalen als hij bewijst dat die overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat u heeft gehandeld in strijd met artikel 6 lid 2. De makelaar heeft dan recht op het overeengekomen loon of een redelijk deel daarvan, tenzij u andere afspraken heeft gemaakt.
Artikel 20       Wat gebeurt er als u een geschil met uw makelaar heeft?
 1. Als u een klacht heeft over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, meldt u deze klacht schriftelijk bij de makelaar.
 2. Leidt de klacht niet tot een oplossing? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Makelaardij (zie ). U heeft hier 12 maanden de gelegenheid voor (vanaf het moment waarop u de klacht bij de makelaar heeft ingediend). Gaat het om een geschil over aansprakelijkheid bij schade? Dan is de geschillencommissie slechts bevoegd bij schades tot 10.000,- euro.
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij de makelaar heeft ingediend.
 4. Wanneer u een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de makelaar aan deze keuze gebonden.
 5. U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen in plaats van aan de geschillencommissie. Maar in dat geval kunt u geen beroep doen op de branchegarantie (zie artikel 21).
 6. Als de makelaar een geschil wil voorleggen, geeft hij u de keuze tussen de geschillencommissie en de rechter. Maakt u binnen vijf weken geen keuze? Dan mag de makelaar het geschil aan de rechter voorleggen.
 7. Voor de behandeling door de Geschillencommissie geldt het Reglement Geschillencommissie Makelaardij.
  1. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Artikel 21       Wat houdt de branchegarantie in?

 1.    De NVM staat tegenover u borg voor de nakoming van het bindend advies van de geschillencommissie tot maximaal 10.000 euro,-. Gaat het om een hoger bedrag? Dan heeft de NVM voor het meerdere een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de makelaar dit advies nakomt. Dit geldt niet als dit bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing aan de rechter wordt voorgelegd, waarbij deze dit advies onverbindend verklaart en waarbij geen beroep tegen deze beslissing meer mogelijk is.

2.    Situaties van surséance van betaling en faillissement zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten zolang het geschil nog niet ter zitting is behandeld. Situaties van bedrijfsbeëindiging zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten tenzij het geschil op dat moment al aanhangig is gemaakt.

3.    U kunt schriftelijk een beroep doen op de branchegarantie als gebleken is dat de makelaar het bindend advies van de Geschillencommissie niet nakomt en dit advies ook niet binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.

4.    De NVM betaalt u het bedrag binnen één kalendermaand na ontvangst van het beroep op de branchegarantie. U moet dan wel uw vordering op de makelaar aan de NVM hebben overgedragen.

Artikel 22       Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?

Als u afwijkende afspraken met de makelaar maakt, moet de makelaar die schriftelijk vastleggen.